Vedtekter for Fredrikstad og Omegn Jeger- og Fiskerforening
Stiftet 28. april 1922

§ 1  NAVN
Foreningens navn er: Fredrikstad og Omegn Jeger- og Fiskerforening.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

§ 2 FORMÅL
-      å ivareta medlemmenes interesser innen jakt , fiske og friluftsliv.
-      å sikre bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser.
-      å arbeide for økt  allmenn forståelse for jakt og fiske.
-      å arbeide for korrekt bruk av jaktvåpen og fiskeutstyr.

§ 3 MEDLEMSKAP
Foreningen er åpen for alle som ønsker å være medlem.
Medlemskategoriene følger NJFF`s bestemmelser.
Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF
innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det kalenderåret som kontingenten er betalt for.
Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- eller fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode.
I svært alvorlige saker kan medlemmet ekskluderes av styret.
Medlemmer som blir suspendert eller ekskludert har rett til å  fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.  Medlemmer som har tillitsverv i andre lokalforeninger av NJFF, kan av styret utelates fra tillitsverv i FOJFF dersom en dobbeltrolle medfører mulighet for interessekonflikter eller inhabilitet.§ 4 KONTINGENT
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.
Foreningen følger NJFF`s ordning med sentral innkreving av kontingenten.
Foreningens andel av kontingenten fastsettes av årsmøtet, og skal meldes til NJFF skriftelig innen 1. september.

§ 5  FORENINGENS LEDENDE ORGANER
Foreningens ledende organer er:
1.      Ordinært årsmøte
2.      Ekstraordinært årsmøte
3.      Styret

§ 6  ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mars.
Årsmøtet innkalles av styret  minst 14 dager før avholdelse.
Saker som  medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
30 dager før møtet. Forslag til saksliste skal følge innkallingen, forslag til vedtektsendringer skal nevnes spesielt. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1.      Konstituering.
-    Godkjenning av innkalling og dagsorden.                                                                                           -    Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2.      Årsberetning.
3.      Regnskap.
4.      Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
5.      Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
6.      Foreningens kontingentandel.
7.      Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram.
8.      Valg av:
-     Styre i henhold til § 8.
-     Valgkomite på 3 medlemmer. Det velges et medlem med  funksjonstid  på  3 år, siste år som leder.
-    To revisorer med 1 vararepresentant. En revisor og vararepresentanten velges samtidig for 2 år av gangen. Den andre revisoren som er på valg de øvrige år, velges for 2 år.
Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.


§ 7  EKSTRAORDINÆRT  ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det er krevd skriftlig  av minst 1/3 av medlemmene.
Møtet bør innkalles med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte,
men kan hvis det er påkrevet innkalles med minst 3 dagers varsel.
Møtet kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

§ 8  STYRET
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som sammen med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer og to styremedlemmer sammen med 1. varamedlem står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er på valg de øvrige år.
Styret er:
Leder.
Nestleder.
Sekretær.
Kasserer.
Styremedlem    -    jaktskyting og viltforvaltning.
Styremedlem    -    fiske og fiskeforvalting.
Styremedlem    -    ungdomsoppfølging.
3 varamedlemmer som tiltrer i prioritert rekkefølge ved forfall.
Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst
3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter.
Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9  STYRETS PLIKTER
Styret skal:
1.                  Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
2.                  Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
3.                  Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.
4.                  Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.
5.                  Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon samt oppdatere offentlige registre innen 31. mars hvert år.
6.            Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.
7.            For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå            målsetningene.


§ 10  UTVALGENE
Utvalgene nedsettes av styret med det antall medlemmer, og over det tidsrom som til en hver tid er formålstjenlig. Utvalgene rapporterer til styret.


§ 11  UNGDOMSGRUPPA
Ungdomsgruppa drives på linje med foreningens lover, under oppsyn og veiledning av valgte voksenledere, og med regnskap og beretningplikt til foreningens årsmøte.


§ 12  OLDERMANNSGRUPPA
Oldermannsgruppa drives etter egne statutter, men innen de rammer som foreningens   vedtekter setter. De tar inn medlemmer over 60 år etter prøving.
Gruppa er økonomisk fristilt, men bruker Jeger og  Fiskerhuset uten vederlag.
Gruppa har rapporteringsplikt til foreningens årsmøte.


§ 13   REGNSKAP
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen kan dekke reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.


§ 14 SALG AV ANLEGGSMIDLER
Forslag om salg av betydelige anleggsmidler skal ha samme behandling som forslag til vedtektsendringer.


§ 15            VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må nevnes spesielt i møteinnkallingen, i tillegg skal disse godkjennes av NJFF.


§ 16            UTMELDING AV NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.
Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.
Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.


§ 17            OPPLØSNING AV FORENINGEN
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.